Wydawca treści Wydawca treści

O PROJEKCIE OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK W LASACH PAŃSTWOWYCH

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Okres realizacji: 2017-2023.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP)

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmował wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

 

Katalog wykonanych prac:

 • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
 • zabiegi czynnej ochrony siedlisk (w tym np. ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe łąk, budowa zastawek, przegród, blokowanie rowów melioracyjnych w celu utrzymania określonego uwilgotnienia),
 • zabiegi czynnej ochrony gatunków (w tym: wieszanie budek lęgowych, budowa platform lęgowych, zabezpieczanie miejsc rozrodu, lęgowisk, zimowisk, sadzenie roślin żywicielskich dla motyli i in.),
 • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (np. czeremchy amerykańskiej, rdestowców),
 • monitorowanie występowania gatunków chronionych,
 • kanalizacja ruchu turystycznego (np. tworzenie i wyposażenie ścieżek edukacyjnych, tras nordic walking),
 • ograniczenie drapieżnictwa (duże zagrożenie dla chronionych gatunków ptaków stanowią drapieżniki, których presję ograniczano w różny sposób, np. przez odstrzał, odłów i wywiezienie w dalsze rejony, zastosowanie odstraszających preparatów).

 

Efekty projektu

Najistotniejszym rezultatem projektu była powierzchnia siedlisk, których stan ochrony został poprawiony bądź wzmocniony poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

 • powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI): 14 893 ha
 • liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.
 • liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 32 szt.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł

 

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Liczba obszarów Natura 2000, na których były prowadzone działania: 117
Liczba RDLP realizujących projekt: 16
Liczba nadleśnictw realizujących projekt: 114
 
 
Udział Nadleśnictwa
 

W ramach realizacji projektu Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 wykonywało corocznie (lata 2018-2023):

 • prace polegające na utrzymaniu dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego w postaci koszeń z usuwaniem biomasy i jeśli było to konieczne usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach ochrony orlika krzykliwego,
 • prace polegające na przeciwdziałaniu zarastaniu siedlisk kropiatki poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk,
 • prace polegające na ręcznym lub mechanicznym usuwaniu inwazyjnego gatunku obcego jakim jest niecierpek drobnokwiatowy (wraz z jego zbiorem i utylizacją) w siedlisku 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,
 • prace polegające na poprawie warunków żerowania żubrów wewnątrz kompleksu leśnego.

Całkowity koszt realizacji projektu po stronie Nadleśnictwa: 311 439,69 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 283 915,68 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 241 328,33 zł