Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedlisk, jak m in. naturalne zbiorniki wodne, bagna, torfowiska itp.

Użytki ekologiczne zostały ustanowione – na wniosek Nadleśnictwa z marca 1997 i października 2002 roku - dwoma zarządzeniami Wojewody Podlaskiego.

Pierwsze użytki powołano rozporządzeniem nr 6/1997 Wojewody Białostockiego z dnia 7 sierpnia 1997 roku, a kolejne - ustanowiono zarządzeniem nr 9 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uznania ekosystemów bagiennych za użytki ekologiczne.

Objęte ochroną tereny to pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania niektórych zasobów genowych i typów środowisk jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, itp.