Rezerwaty przyrody

W Nadleśnictwie Browsk zlokalizowane są 4 rezerwaty przyrody: Gnilec, Siemianówka, Dolina Waliczówki i Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pomniki przyrody

Szczególną formę ochrony indywidualnej w drodze uznania, stanowią pomniki przyrody. Pomniki przyrody urozmaicają krajobraz Puszczy Białowieskiej swoim niepowtarzalnym urokiem.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedlisk, jak m in. naturalne zbiorniki wodne, bagna, torfowiska itp.