Zasoby leśne

Podstawowym warunkiem stworzenia właściwych podstaw do oceny warunków przyrodniczych oraz podejmowania trafnych decyzji ochronnych, hodowlanych i renaturalizacyjnych jest pełne rozpoznanie wartości przyrodniczych, a w szczególności gleb, siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych.

Hodowla lasu

Podstawową dziedziną gospodarczej działalności człowieka w lesie jest hodowla lasu.

Ochrona lasu

Od kiedy człowiek zdał sobie sprawę, że by korzystać z darów natury, nie uszczuplając przy tym jej zasobów, trzeba prowadzić rozumną gospodarkę leśną zajął się również ochroną lasu.

Użytkowanie lasu

Materialne dary lasu były kiedyś najważniejszą wartością płynącą z posiadania drzewostanów. Dziś są podstawą funkcjonowania gospodarki leśnej, ale nie przesłaniają leśnikom innych funkcji pełnionych przez las.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska. Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu.

Łowiectwo

Teren nadleśnictw Puszczy Białowieskiej w całości stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Ochrona przyrody

Gospodarowanie drzewostanami Puszczy Białowieskiej to ochrona i postępowanie zgodne z potrzebami hodowlanymi wszystkich elementów ekosystemu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 proc. ogólnej powierzchni leśnej kraju.