Asset Publisher Asset Publisher

DZIEŃ BOBRÓW

Właśnie w dniu 7 kwietnia przypada święto naszego największego krajowego gryzonia i niesamowitego budowniczego.

Pierwszy raz obchodzono je w 2009 roku, a termin Dnia Bobrów został ustanowiony nieprzypadkowo – właśnie w tym dniu w 1894 roku przyszła na świat wyjątkowa badaczka tych zwierząt – Dorothy Richards. Święto ma na celu podkreślenie roli zarówno bobra europejskiego, jak i kanadyjskiego w ekosystemach i zwrócenie uwagi na konieczność ich ochrony.

Te ziemnowodne gryzonie żyją w rodzinnych grupach, a pary łączą się na całe życie. Posiadają wiele interesujących przystosowań, o których można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule. Budowane przez bobry tamy mają na celu regulację poziomu wód, aby wejście do nor i żeremi znajdowały się na odpowiedniej głębokości i zapewniało im bezpieczeństwo.

Ci wybitni inżynierowie przebywają stale na swoim terytorium i nie zapadają w sen zimowy. Krajowa populacja bobrów po I wojnie światowej liczyła ok. 250 osobników i została objęta ochroną ścisłą. Statystyki wyglądały jeszcze gorzej po II wojnie światowej, kiedy liczebność bobrów została oszacowana na ok. 130 osobników. Ich niewielkie populacje pozostały na rzece Pasłęce, Czanej Hańczy oraz Marysze. W połowie XX wieku prof. Mieczysław Czaja wraz z prof. Augustem Dehnelem zainicjowali pierwszą w kraju reintrodukcję bobrów. Od 1976 roku z inicjatywy prof. Wirgiliusza Żurowskiego był realizowany „Program aktywnej ochrony bobra” przez Zakład Doświadczalny PAN w Popielnie. Polegał on na przesiedleniu 1400 bobrów wzdłuż osi Wisły i Odry w latach 1975-2007. W odłowach brał czynny udział Okręgowy Polski Związek Łowiecki w Suwałkach.

Czy wiesz, że…
ogon bobra nazywany jest „kielnią”?
Dzięki dokonaniu licznych reintrodukcji, populacja bobra europejskiego na terenie Polski znacznie wzrosła – w ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się ponad czterokrotnie. Liczebność tego gatunku jest obecnie szacowana na 137 tys. i nadal posiada tendencję wzrostową. Aktualna liczebność bobra implikuje liczne konflikty z właścicielami gruntów, którzy skarżą się na nasilające się szkody. W 2019 roku Skarb Państwa wypłacił 26,5 mln zł odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry, a kwota ta stanowiła 90% ogólnej kwoty wypłaconej za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione.