Aktualności Aktualności

Zakup lasów i gruntów do zalesień

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Procedura postępowania.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726, 2311.) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesiania lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Powyższe informacje dotyczą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia zlokalizowanych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, które można sprawdzić na portalu Banku Danych o Lasach pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

 1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie lasów państwowych;
 2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesiania lub innego gruntu lub nieruchomości;
 3. regulacji granicy polno-leśnej.

Ponadto muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • w powszechnej ewidencji gruntów i budynków grunt figuruje jako las (Ls), a jeżeli grunt jest użytkiem rolnym to musi być przeznaczony do zalesiania (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub posiadać w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o możliwym zalesieniu);
 • grunt musi mieć uregulowany stan prawny (m. in. mieć założoną księgę wieczystą) i nie może być obciążony na rzecz osób trzecich;
 • granice gruntu są ustalone (np. przez uprawnionego geodetę), widoczne w terenie oraz występuje brak sporów granicznych;

Zgłoszenia chęci sprzedaży gruntu należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku/oferty sprzedaży (załącznik do wypełnienia na dole ogłoszenia).

Do wniosku/oferty sprzedaży lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia należy załączyć:

 1. numer Księgi Wieczystej,
 2. pełny adres administracyjny,
 3. oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych,
 4. oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 5. oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.

 WAŻNE!

 • Priorytetem objęte są grunty przylegające bezpośrednio do gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.
 • Realizacja procedury kupna lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia możliwa będzie po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.
 • Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania.
 • Złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży. Odstąpienie od zakupu nie jest tożsame z odstąpieniem od skorzystania z prawa pierwokupu w myśl art. 37a Ustawy o lasach.

W razie pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Browsk w Gruszkach pod nr tel. 85 68 58 344 e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl