Aktualności Aktualności

RODO

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest Nadleśnictwo Browsk, Gruszki 10, 17-220 Narewka, REGON: 050026271.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email: browsk@bialystok.lasy.gov.pl, telefon: 85 68 58 344 lub tradycyjnie poprzez adres: Nadleśnictwo Browsk, Gruszki 10, 17-220 Narewka
 3. Dane osobowe w zależności od celu dla którego zostały zebrane będą przetwarzane na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 5. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 6. art. 6 ust 1 lit. c RODO , zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo, to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia.
 2. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 3. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), tj. firmy prawnicze, informatyczne
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
  2. prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu,
  3. zatrudnienia,
  4. edukacji leśnej,
  5. gospodarki łowieckiej,
  6. realizacji umów cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia w Nadleśnictwie wniosku w zakresie realizacji praw wynikających z RODO. Wniosek może być złożony w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo zobowiązane jest do rozpatrzenia wniosku według poniższych zasad:

 1. w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
 3. Nadleśnictwo udziela Panu/Pani odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nadleśnictwem pod adresem e-mail:  browsk@bialystok.lasy.gov.pl .