Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja Puszczy Białowieskiej

Blisko 80 leśników z całej Polski inwentaryzuje i ocenia stan lasu oraz różnorodność biologiczną w Puszczy Białowieskiej.

Zgodnie z opracowanym przez Ministra Środowiska prof. dr. hab. Jana Szyszko i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego Programem dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej rozpoczęto szeroko zakrojoną inwentaryzację zasobów przyrodniczych.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone są w Nadleśnictwach Białowieża, Hajnówka i Browsk, a także w Białowieskim Parku Narodowym i składają się z pięciu zasadniczych modułów:

1. Inwentaryzacja na powierzchniach kołowych.

2. Inwentaryzacja owadów.

3. Inwentaryzacja gadów i płazów.

4. Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologiczna).

5. Inwentaryzacja ptaków, która aktualnie jest na ukończeniu.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji w w/w modułach powołano 25 trzyosobowych zespołów, złożonych z: Leśniczego miejscowego nadleśnictwa, fitosocjologa-siedliskoznawcy oraz leśnika opisującego las. Wszystkie osoby zaangażowane w inwentaryzację przyrodniczą na obszarze Puszczy Białowieskiej przeszły trzydniowe szkolenie, składające się z części teoretycznej i terenowej.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski w trakcie szkolenia podkreślił, że rzetelna dokumentacja obecnego stanu Puszczy Białowieskiej będzie stanowiła punkt odniesienia dla prowadzonego monitoringu stanu lasu. Porównanie wyników inwentaryzacji, prowadzonej w tym samym czasie oraz tymi samymi metodami na terenie parku narodowego, strefy referencyjnej wyłączonej z użytkowania oraz w lasach, gdzie prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, pozwoli na określenie wpływu działań leśników na różnorodność biologiczną.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczono sieć kołowych obszarów monitoringowych o powierzchni 400 m2 każda (promień 11,28m), rozmieszczonych schematycznie w siatce kwadratów o boku 650 m. Każdy z zespołów inwentaryzacyjnych w oparciu o systematycznie wyznaczone punkty ze współrzędnymi geograficznymi wyznaczy powierzchnię kołową w której dokona pomiaru drzewostanu i opisze wszystkie rośliny. Na co drugiej z nich pobierze próbkę gleby oraz założy pułapkę na owady. Pułapki te będą systematycznie kontrolowane.

Pierwsza faza prac na powierzchniach inwentaryzacyjnych zrealizowana zostanie do połowy maja. Drugi etap prac planuje się w okresie letnim.

Opracowanie wyników prac terenowych pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie o skuteczność ochrony przyrody metodą gospodarki leśnej. Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji możliwe będzie określenie konsekwencji przyjęcia różnych modeli zarządzania lasami w Puszczy Białowieskiej, tj. ochrony biernej czy zrównoważonej gospodarki leśnej, w kontekście ich wpływu na różnorodność biologiczną puszczy. Uzyskana wiedza będzie podstawą do monitorowania zmian w Puszczy Białowieskiej w przyszłości.