Asset Publisher Asset Publisher

Delegacja Komisji Europejskiej w Puszczy Białowieskiej

Grupa ekspertów, pod kierownictwem Stephanosa Ampatzisa, obejrzała kilka powierzchni leśnych w Nadleśnictwie Białowieża oraz w Białowieskim Parku Narodowym.

W ciągu dwu dniowej wizyty, pięcioosobowa grupa urzędników Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji  Europejskiej, zapoznawała się z sytuacją w puszczy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Gołembiewski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz pracownicy nadleśnictw. Eksperci oglądali powierzchnie leśne, na których zanikają lub ulegają degradacji siedliska w związku z masowym pojawianiem się kornika drukarza.

Wizyta ekspertów Komisji Europejskiej w Puszczy Białowieskiej jest następstwem skargi złożonej w kwietniu  przez siedem organizacji pozarządowych z Polski ws. decyzji ministra środowiska Jana Szyszko dotyczącej zatwierdzonego aneksu do Planu Urządzenia Lasu i zwiększeniu wycinki drzew na terenie Nadleśnictwa Białowieża ze względu na nasilającą się gradację kornika drukarza. Wedle tej skargi decyzja ministra narusza unijną dyrektywę siedliskową, zgodnie z którą przedsięwzięcie mogące istotnie oddziaływać na dany obszar Natury 2000 wymaga przeprowadzenia tzw. specjalnej oceny.

Pierwszego dnia wizyty przedstawiciele KE rozmawiali m.in. z organizacjami pozarządowymi, które składały skargę. W spotkaniu wzięło udział także kilku naukowców z białowieskich placówek naukowych.
W trakcie objazdu terenowego leśnicy pokazali m. in. w jaki sposób aktywnie chronią siedliska uszkodzone przez kornika drukarza na których w latach 1996 – 2003 odnawiano luki pokornikowe. Na powierzchniach tych wprowadzano podsadzenia i inicjowano odnowienia naturalne, a obecnie  widoczna jest regeneracja drzewostanu. Pokazano również drzewostany na których prowadzi się ochronę czynną w ramach zatwierdzonego Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000.
Wyjaśniono również kryterium klasyfikowania  powierzchni leśnych do kategorii drzewostanów ponad stuletnich, na których w lasach gospodarczych w Puszczy Białowieskiej  nie prowadzi się gospodarki leśnej. Zwrócono też uwagę na zanikanie oraz degradację siedlisk w lasach gospodarczych w Puszczy Białowieskiej.
Wyjaśniono, że w Nadleśnictwach Białowieża i Browsk wyznaczono tzw. tereny referencyjne (1/3 powierzchni nadleśnictw), gdzie nie będą stosowane zabiegi ochronne. Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski zapewnił, że w Puszczy Białowieskiej, wbrew temu o czym głoszą ekolodzy, nie ma żadnej wycinki drzew. Powiedział również, że w całej Puszczy Białowieskiej będzie prowadzony stały monitoring, który ma dać odpowiedź, która metoda ochrony - czynna czy bierna - lepiej służy środowisku. Wyjaśnił, że obecnie w Puszczy Białowieskiej wzdłuż dróg i szlaków turystycznych usuwa się i pozostawia w lesie suche świerki zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

Stephanos Ampatzis w wypowiedzi do mediów zaznaczył, że KE chce uzyskać informację o tym, czy „Puszcza Białowieska jest zarządzana w sposób zrównoważony. Po tym dopiero i po zebraniu innych informacji Komisja Europejska przygotuje raport w sprawie Obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska".