Asset Publisher Asset Publisher

Sieć Natura 2000.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

• obszary specjalnej ochrony ptaków (PLB),

• specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH),

• obszary specjalnej ochrony ptaków pokrywające się z specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (PLC).

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Browsk znajdują się trzy obszary Natura 2000. Są to: - PLC 200004 Puszcza Białowieska - PLB 200007 Dolina Górnej Narwi - PLH 200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi