Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Teren nadleśnictw Puszczy Białowieskiej w całości stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

W ośrodkach hodowli zwierzyny, w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach, oprócz polowania - realizowane są cele związane w szczególności z:

- Prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć nau kowych i praktycznych z zakresu łowiectwa:

- koszenie łąk i nieużytków - inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń (pędzenia wykonywane są corocznie w tych samych oddziałach)

- w razie potrzeby weryfikacja stanu zwierzyny poprzez inwentaryzację jesienną

- Odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących.

- W celu zwiększenia stanu populacji sarny od lat pozyskuje się wyłącznie samce tego gatunku.

- Ochrona zwierząt łownych pożytecznych w biocenozach leśnych np. borsuki

- Prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa; Nadleśnictwo corocznie organizuje wspólnie z PZŁ szkolenia dla kandydatów na członków Polskiego Związku Łowieckiego.