Asset Publisher Asset Publisher

POSIEDZENIE RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ LKP „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” zebrała się wczoraj w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Browsk.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie pięcioletniej działalności Rady.
W trakcie pierwszej kadencji, która rozpoczęła się w marcu 2013 roku, każde z trzech puszczańskich nadleśnictw realizowało zadania zawarte zarówno w Planie Urządzenia Lasu, jak również Planie Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Spotkanie rozpoczęto od przywitania wszystkich członków Rady oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych z rejonem Puszczy Białowieskiej. Następnie wygłoszono referaty na temat trzech puszczańskich Nadleśnictw: Białowieży, Browska oraz Hajnówki, przedstawiając realizację zadań związanych z gospodarką leśną, ochroną przyrody oraz turystyką i edukacją.

Kolejne prezentacje dotyczyły wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w Puszczy Białowieskiej w latach 2016-2017. Przedstawiały one zarówno wyniki badań fitosocjologicznych, dendrologicznych, jak również entomologicznych oraz monitoring gatunków chronionych na podstawie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Ostatni referat dotyczył dziedzictwa kulturowego i prac archeologicznych przeprowadzonych na terenie puszczy.

Po wysłuchaniu wszystkich prelegentów otwarto dyskusję na temat przyszłego kształtu ochrony przyrody na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” oraz konieczności zaktualizowania celów i wytycznych zawartych w Planie Zadań Ochronnych.

Finał spotkania stanowiły podziękowania dla członków Rady, obecnych gości oraz wyrażenie nadziei na dalszą współpracę na terenie Puszczy Białowieskiej.