Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU NA STAŻ w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2014 roku o zatrudnienie na staż w jednostkach RDLP w Białymstoku, zgodnie zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych składają następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych

- podanie o przyjęcie na staż zawierające stwierdzenie o składaniu dokumentów tylko do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego,

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

2. Absolwenci  średnich szkół leśnych

- podanie o przyjęcie na staż zawierające stwierdzenie o składaniu dokumentów tylko do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego,

- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

- oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Zgodnie z zarządzeniem absolwenci składają dokumenty do jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit wolnych miejsc zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Absolwenci szkół innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia wyłącznie potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem -  składają dokumenty ustalone dla absolwentów szkół leśnych (odpowiednio wyższych lub średnich).

 

Ogłoszenie dotyczy wyłącznie absolwentów, którzy ukończyli szkołę po dniu 10 września 2012 roku- data ulega przesunięciu o okres zwłoki spowodowany korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

Ostateczną, nieprzekraczalną datą faktycznego wpływu dokumentów do RDLP w Białymstoku jest dzień 10 września 2014 roku.

Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem "STAŻ"
na adres:

                              Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

                              Wydział Organizacji i Kadr

                              ul. Lipowa 51

                              15-950 Białystok

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Białymstoku – Wydział Organizacji i Kadr, tel. 85 7481841 lub 85 7481842.