Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Browsk i żubry.

Mimo powodzenia restytucji, żubr nadal należy do gatunków zagrożonych. Widnieje bowiem zarówno w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, jak i na „Czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)”.

Żubr jest gatunkiem, który ze względu na wymagania przestrzenne oraz wąską pulę genetyczną powinien podlegać stałej opiece człowieka.

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Browsk zwierzę to bytuje w liczebności ok. 120-180 osobników, choć liczby te podlegają fluktuacjom z uwagi na duże możliwości migracyjne żubra w kompleksie Puszczy Białowieskiej oraz na sąsiednich obszarach użytkowanych rolniczo. Nadleśnictwo od wielu lat czynnie uczestniczy w projektach dążących do polepszenia warunków bytowania żubrów m. in. poprawy bazy żerowej. Doskonałym przykładem na to jest kończący się projekt „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce".

Aby poprawić bazę żerową żubra Nadleśnictwo Browsk postawiło sobie następujące zadania:

  • Przygotowanie, zakup i rozwiezienie pasz, w tym siana, sianokiszonki, kukurydzy, buraków itp.,
  • Koszenie łąk wraz z częściowym zbiorem siana (około 120 ha łąk),
  • Konserwacja sadu drzew owocowych (7,55 ha sadów dzikich jabłoni),
  • Remont 12 z istniejących 21 brogów na terenie nadleśnictwa,
  • Działania promocyjne i edukacyjne na rzecz akceptacji zwiększenia areału występowania żubra w regionie oraz jego wykorzystania dla promocji regionu.

            W skład zadania wchodzą min:

            -  Remont punktu widokowego w miejscowości Babia Góra.

-  Oznakowanie szlaków turystycznych.

-  Obsługa kamery online, która pokazuje internautom życie żubrów.

Wiele z powyższych zadań nadleśnictwo wykonuje ze swoich funduszy – m.in. koszenie łąk, czy dodatkowy zakup karmy do zimowego dokarmiania żubrów. Nadleśnictwo Browsk w grudniu 2012 roku rozpoczęło realizację projektu „Żubry online", który polega na transmisji obrazu z kamery znajdującej się na śródleśnej polanie. Systematyczne zimowe dokarmianie ściąga tam zarówno żubry, jak i inne gatunki zwierząt, które możemy wirtualnie obserwować. Pracownicy Nadleśnictwa Browsk przeprowadzili także wiele zajęć edukacyjnych o ochronie żubrów z dziećmi i młodzieżą, zarówno z okolicznych szkół, jak i z innych regionów kraju.

Okazało się, iż projekt Żubry Online jest znakomitą lekcją przyrody, a nawet narzędziem przydatnym naukowcom-przyrodnikom. Tysiące internautów miało w ten sposób okazję poznać zwyczaje żubrów oraz innych gatunków leśnej fauny, zobaczyć jak wygląda interakcja między nimi i przekonać się o bogactwie przyrodniczym Puszczy Białowieskiej.