Asset Publisher Asset Publisher

LASY PAŃSTWOWE POMAGAJĄ SPOŁECZEŃSTWU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Lasy Państwowe, zarządzając powierzonym im leśnym dobrem, same pokrywają koszty gospodarowania lasami. Są jednostką samofinansującą. Nie obciążają podatników, co więcej, oprócz utrzymania i pomnażania leśnego majątku, wnoszą do budżetu państwa liczące się środki finansowe.

Lasy Państwowe działają w skali całej Polski, ale też angażują się w rozwój na poziomie lokalnym. W ciągu ostatnich 10 lat gminy i nadleśnictwa zrealizowały niemal 1,5 tys. wspólnych projektów. Tylko w 2017 r., w skali całego kraju, na budowę gminnych dróg, ścieżek rowerowych, ośrodków edukacyjnych i dostępnych dla każdego miejsc rekreacji, Lasy Państwowe wydały blisko 100 mln zł z funduszu leśnego oraz ok. 20 mln zł ze środków własnych nadleśnictw.

W regionie Puszczy Białowieskiej, w powiecie hajnowskim, Lasy Państwowe  wspierają wspólne inwestycje z samorządami, które są i będą realizowane w latach 2017 - 2019. Te działania wynikają z postanowień Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych, na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Wspólne przedsięwzięcia dotyczą następujących rodzajów inwestycji:

  • tworzenia i doskonalenia infrastruktury leśnej, w tym budynków i innych obiektów związanych z gospodarką leśną;
  • tworzenia i doskonalenia obiektów turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub innych związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu;
  • wznoszenia dostrzegalni przeciwpożarowych;
  • przebudowy dróg wraz ze zjazdami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi (takimi jak obiekty mostowe, przepusty itp.).

Wymienione rodzaje inwestycji wzbogacą funkcjonalność i atrakcyjność gmin puszczańskich, powodując wzrost potencjału turystycznego z wykorzystaniem naturalnych walorów Puszczy Białowieskiej.

W latach 2016 i 2017 r. Nadleśnictwa Białowieża, Hajnówka i Browsk, zlokalizowane w powiecie hajnowskim, wykonały wspólne inwestycje z samorządami na łączną kwotę ok. 15 mln zł. Inwestycje te, to głównie przebudowy i remonty dróg gminnych, łączących się z siecią dróg leśnych, wykorzystywanych w gospodarce leśnej. Z całego zmodernizowanego w regionie Puszczy Białowieskiej systemu dróg leśnych i gminnych, korzystają nie tylko leśnicy, ale też mieszkańcy puszczy, straż graniczna, straż pożarna, turyści i inni użytkownicy.

Leśnicy planują na obszarze Puszczy Białowieskiej w 2018 r., realizację podobnych inwestycji na kwotę ponad 20 mln zł.

Lasy Państwowe, z własnego zysku, przekazują również środki finansowe na cele społecznie użyteczne instytucjom użyteczności publicznej i oświatowej. W większość, środki te wykorzystywane są na prowadzenie działalności statutowej lub na realizację określonych celów. Środki te, przekazane przez wszystkie nadleśnictwa RDLP w Białymstoku, wykorzystane były przez wiele różnych instytucji z regionu Puszczy Białowieskiej, takich jak: domy dziecka, biblioteki publiczne, hospicja, służba więzienna, samorządy studentów, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje turystyczne, szkoły różnego szczebla, gminne ośrodki kultury, Białowieski Park Narodowy, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, WOPR, wiele stowarzyszeń, towarzystw, fundacji. Od 2012 do 2017 roku nadleśnictwa RDLP w Białymstoku przekazały blisko 1,5 mln zł, 71 instytucjom zlokalizowanym w regionie Puszczy Białowieskiej.

Dzięki tym środkom można było przeprowadzić – między innymi:  modernizację węzłów ciepłowniczych w szkołach w Hajnówce i w Białowieży, zakupić szkolne pomoce dydaktyczne na przykład w szkole w Dubinach, wykonać remonty wielu szkół, przedszkoli. Zorganizowano turnieje sportowe i letni wypoczynek młodzieży z Domu Dziecka w Białowieży, doposażono w sprzęt specjalistyczny ochotnicze straże pożarne, m.in. w miejscowościach: Białowieża, Werstok, Narewka, Narew, Dubicze Cerkiewne, wyremontowano obiekty sakralne, zakupiono łóżka rehabilitacyjne w Ośrodku Zdrowia w Hajnówce, czy wspomagano wydanie monografii Wsi Witowo.

Ponadto fundusz leśny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w oparciu o ustawę o lasach, wspomaga działania Białowieskiego Parku Narodowego. Od 2012 do 2017 przeznaczono na liczne zadania związane z ochroną przyrody ponad 9 mln zł. Za te środki Białowieski Park Narodowy mógł wykonać między innymi: zadania związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną żubra, przekształcenie nieczynnej hydroforni w zimowisko nietoperzy, utrzymywał obiekty zagospodarowania turystycznego i edukacyjnego, zmodernizował system automatycznego zliczania turystów poruszających się po szlakach, wymienił urządzenia systemu pomiarowego wód w ekosystemach leśnych, jak również  pomierzono drzewostany na powierzchniach badawczych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego.

Od 2012 roku do chwili obecnej Lasy Państwowe przekazały z własnych środków różnym instytucjom w regionie Puszczy Białowieskiej około 26 mln zł.