Asset Publisher Asset Publisher

Akt wandalizmu.

Są czyny szkodliwe społecznie, których expressis verbis nie wymienia kodeks karny. Do tego rodzaju czynów należy tzw. wandalizm – cóż to jest?

Wandalizm – umyślne niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego. Słowo pochodzi od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów wsławionego barbarzyńskim zniszczeniem zdobytego Rzymu. W tym pejoratywnym znaczeniu, po raz pierwszy słowo wandalizm użyte zostało w XVIII-wiecznej Francji.

Wandalizm jako przestępstwo albo wykroczenie jest przedmiotem zainteresowania prawa karnego i wykroczeń, a jako masowe zachowanie patologiczne - kryminologii i psychologii społecznej.

W poniedziałek rano leśników z Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach przywitała niemiła niespodzianka: w miejscu ogólnie dostępnym dla społeczeństwa - „Pod Dębami” - zobaczyliśmy powywracane i poniszczone tablice edukacyjne oraz połamaną barierkę zabezpieczająca kładkę edukacyjną. Straż Leśna zabezpieczyła miejsce, natychmiast dokonano oceny uszkodzeń i powiadomiono Policję.

Niestety, akty wandalizmu wobec obiektów Lasów Państwowych są coraz częstsze i coraz bardziej bezczelne. Niszczenie dla zabawy widoczne jest na każdym kroku. To nie są już pojedyncze incydenty ale fala zniszczeń.

To jak wygląda nasze otoczenie zależy od nas samych i pamiętajmy szczególnie o tym, że z miejsc ogólnodostępnych korzystamy wszyscy.

Apelujemy do Państwa, abyście nie byli obojętni wobec aktów wandalizmu, których jesteście świadkami, gdyż obojętność oznacza zgodę na takie zachowanie.

Jeśli widzicie Państwo takie działania, prosimy o natychmiastową reakcję: kontakt do miejscowego leśniczego czy też na posterunek Straży Leśnej albo bezpośrednio na Policję. Szybka interwencja pomoże ułatwić służbom ujęcie sprawcy.

 

Co grozi za wandalizm?

W polskim prawie, wandalizm zawiera się w definicji „niszczeniem mienia”. Zgodnie z artykułem 288 Kodeksu Karnego, każdy kto cudzą rzecz (nienależącą do niego) niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.