Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach z siedzibą: Gruszki 10, 17-220 Narewka

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa Browsk mieści się od strony ulicy asfaltowej we wsi Gruszki.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu leśnym przed budynkiem nadleśnictwa. Na parkingu leśnym są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych znajduje się przy bocznym wejściu do biura nadleśnictwa.

Przy drzwiach do wejścia głównego nie umieszczono dzwonka.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą poruszanie się przez nie osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nadleśnictwa nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim, białoruskim, rosyjskim oraz angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

Posterunek Straży Leśnej

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu leśnym przed budynkiem nadleśnictwa. Na parkingu leśnym zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest podjazdów/platform dla wózków osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku nie posiadają minimalnej szerokość 90 cm, umożliwiającej poruszanie się przez nie osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Ponadto nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. 

 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach

Budynek nie ma wyznaczonej strefy parkingu ogólnodostępnego.

Przy wejściu do Ośrodka Edukacji znajduje się podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.

Wejścia do pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej nie posiadają progów.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest oznaczeń oraz systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą poruszanie się przez nie osobie niepełnosprawnej tylko w obszarze ogólnodostępnym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Ponadto nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. 

 

 

 

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 68 58 344 lub e-mailowo na adres: browsk@bialystok.lasy.gov.pl