Aktualności Aktualności

POSIEDZENIE RADY NAUKOWO – SPOŁECZNEJ LKP „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”

16 lutego br. w Nadleśnictwie Hajnówka, odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” – organu opiniodawczo – doradczego Dyrektora RDLP w Białymstoku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady tj. przedstawiciele świata nauki, instytucji działających na rzecz ochrony środowiska, samorządów lokalnych, pozarządowych organizacji ekologicznych, mediów lokalnych oraz Lasów Państwowych.

Przewodnim tematem posiedzenia były aktualnie prowadzone badania i projekty w Puszczy Białowieskiej oraz zamierzenia w zakresie zagospodarowania terenów po klęsce gradacji kornika drukarza.

Dr inż. Krzysztof Stereńczak z Instytutu Badawczego Leśnictwa przedstawił wstępne wyniki projektu pt. „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych". Poinformował, iż  pomimo planowanego na 2021 rok zakończenia działań projektowych, uzyskane wyniki są już wykorzystywane przez Lasy Państwowe przy usuwaniu zagrożenia publicznego, wzdłuż szlaków komunikacyjnych.

Dr hab. inż. Rafał Paluch z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa przedstawił stan drzewostanów Puszczy Białowieskiej, na podstawie pomiarów na powierzchniach monitoringowych. Podkreślił, iż niepokojącym wydaje się brak lub bardzo nieliczne występowanie odnowienia gatunków o wysokich wymaganiach świetlnych, takich jak: sosny, brzozy, osiki czy dębu. Z kolei struktura faz rozwojowych, świadczy o starzeniu się drzewostanów Puszczy Białowieskiej i charakteryzuje się znaczną średnią zasobnością martwego drewna, która wynosi 69,7 m3/ha. Zaznaczył, iż największa zasobność drewna martwego jest w rezerwatach przyrody – 98,4 m3/ha (większa w porównaniu z Białowieskim Parkiem Narodowym).

Dr inż. Robert Cierech – przedstawiciel RDLP w Białymstoku, przedstawił informację na temat zamierzeń w zakresie zagospodarowania terenów po klęsce gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Zwrócił uwagę na to, iż wszelkie działania związane z odnowieniem będą ukierunkowywane na rekonstrukcję i renaturalizację ekosystemów leśnych, w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych.

Mgr inż. Katarzyna Gurowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, przedstawiła temat dotyczący projektów rozwojowych Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej. Szczególną uwagę zwróciła na wspólne inwestycje drogowe na terenie Puszczy Białowieskiej oraz zadania turystyczno – rekreacyjne, informując o zrealizowanych przedsięwzięciach w 2016 roku oraz zamierzeniach na 2017 rok.

Po wysłuchaniu referatów oraz szerokiej dyskusji Rada Naukowo – Społeczna LKP w pełni poparła badania interdyscyplinarne  prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Wskazała również na potrzebę przekazania społeczeństwu pełnej, rzetelnej informacji na temat działań podejmowanych w Puszczy, na potrzebę podjęcia działań w celu ujednolicenia aspektów prawnych dotyczących kompleksowej ochrony Puszczy oraz promowania naturalnego odnowienia, podczas zagospodarowania terenów po gradacji kornika drukarza.