Aktualności Aktualności

Co nas czeka w gospodarce drewnem.

W przyszłym roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m³ drewna z Lasów Państwowych. Drewno to ekologiczny, odnawialny surowiec, przy tym ważny filar polskiej gospodarki.

Drewno dla przemysłu

Z tego pula surowca dla przemysłu drzewnego wyniesie  około 31,7 mln m³. To prawie o 700 tys. m³ więcej niż rok wcześniej. LP zwiększają pozyskanie drewna od dawna  - od 1990 r. wzrosło ono ponad dwukrotnie i wciąż stabilnie rośnie co roku o kilkaset tysięcy metrów sześciennych.

Trend ten obserwujemy także na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Tu w roku 2016 na rynek ma trafić nieco ponad 2,7 mln m³ drewna, z tego ok. 2,3 mln m³ do  przedsiębiorstw przemysłu drzewnego z naszego terenu.

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli kupować drewno w jednej procedurze, składającej się z dwóch etapów:
- sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w LP;
- aukcjach systemowej w aplikacji E-drewno dla wszystkich klientów, także nowych firm na rynku.
Na podstawie wyników obydwu etapów zostanie zawarta jedna roczna umowa sprzedaży.
Zmiany wprowadzone do zasad sprzedaży na 2016 rok są wynikiem analiz postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, uwzględniają zalecenia pokontrolne NIK oraz wymogi wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Sprzedaż detaliczna

Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu. Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna na opał (cennik ustala każdy nadleśniczy). Pula drewna dla odbiorców detalicznych w skali kraju wyniesie 6,2 mln m³, zaś na terenie białostockiej dyrekcji LP na rynek detaliczny ma w przyszłym roku trafić nieco ponad 375 tys. m³ drewna. Zakupy tego drewna odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie.

Aby pozyskać drewno dla odbiorców detalicznych i przemysłu drzewnego, Lasy Państwowe zawierają umowy na wykonanie prac leśnych z zakładami usług leśnych. Na terenie RDLP w Białymstoku funkcjonuje ok. 700 takich firm. Szacuje się, że zatrudnienie w nich znajduje około 2,5 tys. osób. Do prac leśnych zatrudniani są mieszkańcy małych miejscowości, dla których jest to często jedyna możliwość zatrudnienia w miejscu zamieszkania.

Największy dostawca na polskim rynku

Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna na polski rynek. Surowiec pozyskiwany polskich lasach prawie w całości trafia do polskich przedsiębiorstw. W skali Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku odbiorcy drewna to ponad 700 przedsiębiorstw różnej wielkości, zatrudniających od kilku do ponad stu osób. Ponad połowa przedsiębiorstw w tej branży ulokowana jest na obszarach wiejskich. Tu przedsiębiorcy drzewni należą do głównych pracodawców i są ważnym motorem rozwoju regionalnego.

Dzięki temu, że drewno jest sprzedawane przez jedną, państwową instytucję, przemysł drzewny ma dobre warunki do rozwoju. W wielu krajach UE, gdzie jest dużo lasów prywatnych,  handel drewnem mocno zależy od cykli koniunkturalnych.

Lasów i drewna wciąż przybywa

Lasy Państwowe opierają się na 10-letnich planach urządzenia lasu. Taki sposób planowania zapewnia systematyczny wzrost zasobów drewna i ich średniego wieku. I tak w regionie północno-wschodniej Polski od 1945 roku przybyło, na skutek odnowień i zalesień, ponad 220 tysięcy hektarów lasów. Co roku leśnicy sadzą tu około 30 milionów drzew, a w całej Polsce 500 milionów. Lesistość białostockiego regionu w tym okresie zwiększyła się o jedną trzecią, do blisko 30%.

Lasy Państwowe wycinają średnio około 60 procent drewna, jakie w ciągu danej dekady przyrasta w lesie. Cała reszta zwiększa zasoby.

Zasobność podlaskich i mazurskich lasów w 2005 roku wynosiła 257 m3 drewna na hektar, natomiast dzisiaj zasobność wynosi już 275 m3 na hektarze. Ten przyrost zasobności ma miejsce w Polsce już od wielu lat, więc i nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe, niż pół wieku temu. Wynoszą one w sumie 2,4 miliarda m3, w tym w Lasach Państwowych blisko 2 miliardy m3. To czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Dlatego, kupując drewno lub produkty z polskiego drewna mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób nie zagrażający trwałości lasów i przyrody. Stale rosnąca zasobność lasów i drzewostanów umożliwia Lasom Państwowym stopniowe zwiększanie pozyskania surowca, by bez zagrożenia trwałości lasu zaspokoić coraz większy popyt.

Rokrocznie Lasy Państwowe starają się pozyskiwać 1/10 drewna z 10-letnich planów urządzenia lasu. Przemysł drzewny wie, jaka jest w danym roku spodziewana podaż surowca i to w perspektywie wieloletniej – nigdzie indziej rynek drzewny nie ma takiej stabilności i przewidywalności.

Polska siła na rynku meblarskim

Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Sektor leśno-drzewny wypracowuje ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł. Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób.